സന്ദേശങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള് സമര് പ്പിക്കുക

ഈമെയില് :

sales@argger.com

ടെല് :

+86 18931825899

East industrial Zone, Anping, Hebei, China

നമ്മള് എന്ത് തരുന്നു
കൂടുതൽ
ആരാണു്

ചൈനയില് 15 വര് ഷം കൂടുതല് കൂടുതല് വയര് ക്കു കേള് ക്കുന്നതില് ബോയേഗര് , എല്ലാ മെഷീകളും ASTM എന്നിവയുടെയും ഐഎസ് സാധാരണപ്രകാരം, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള് ഷീറ്റുകളോ ആവശ്യമാണോ റോള് , ബോയ്ഗര് കസ്റ്റമര് ക്കും പ്രോജക്ടറുകള് ക്കും ഏറ്റവും ഉയര് ന്ന ഗുണികമായ വയര് ത്തു കൊടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകള് , നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങള് , എന്നിട്ട് ബോയ്ഗര് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകള് ക്കോ ഉല് പ്പെടുന്നത് സമയമായി നിര് മ്മിക്കാം.

ബോയേഗര് പ്രധാനമായി ഉത്സവമാണ്: സ്റ്റെല് ലൻസ് പച്ച ഫാസാഡ്, തുറന്ന ലോഹം ഫാസാഡ് ക്ലഡിങ്ങ്, തുറന്ന ലോഹം സീലിംഗ്, വികസിപ്പിച്ച ലോഹ ഷീറ്റ്, പുറത്തേക്കുള്ള ചുവരി ക്ലാഡിങ്ങ് , വയര് ഡ് ഗ്ലാസ്, ചൈന് മൈല് കർട്ടിന് , ലൈംഗിക തീരെ, ലോഹം കോളം ഡ്രേറി, തല തീരനിന് മതില് , വയര് ഷ് ബെല് റ്റ്, ചങ്ങലിന് കര് ണി, മെറ്റ് ബീഡ് കര് ണന് , .., പുതിയ പഴയ കസ്റ്റമര് ക്കുകാരെ സ്വാഗതം

ബോയ്ഗർ "പങ്കാളികള് ക്കുള്ള മൂല്യം" , സത്യസന്ധത, സഹിഷ് ണുത, പുരുഷന്മാർ, സ്വാതന്ത്ര്യം പുതുതായി, ആത്മാർഥമായ സഹകരണം


എന്തുകൊണ്ട്?

ന്യൂസ് സെന് റ്

leave your message